BONSAI


KOWHAI - NZ NATIVE (KH1808010)

KOWHAI - NZ NATIVE (KH1808010)

Regular price $280.00

JAPANESE JUNIPER (JP1809222)

JAPANESE JUNIPER (JP1809222)

Regular price $85.00

JAPANESE MAPLE (MP1708001)

JAPANESE MAPLE (MP1708001)

Regular price $79.00

JAPANESE JUNIPER (JP1809221)

JAPANESE JUNIPER (JP1809221)

Regular price $89.00

KOREAN SPRUCE (SP1808020)

KOREAN SPRUCE (SP1808020)

Regular price $89.00

PURPLE WISTERIA

PURPLE WISTERIA

Regular price $300.00

JAPANESE JUNIPER (JP1809219)

JAPANESE JUNIPER (JP1809219)

Regular price $85.00

KOREAN SPRUCE (SP1808021)

KOREAN SPRUCE (SP1808021)

Regular price $89.00

JAPANESE MAPLE (MP1708005)

JAPANESE MAPLE (MP1708005)

Regular price $79.00

KOWHAI - NZ NATIVE (KH1808011)

KOWHAI - NZ NATIVE (KH1808011)

Regular price $280.00